Onderwijsaanbod

Gesubsidieerde Vrije Lagere School StyrkaDit is ons onderwijsaanbod.

U kan bij ons inschrijven voor Type Basisaanbod, Type 2, Type 3 en Type 9 (ASS / autisme).

Voor Type 9 kan u ook terecht bij onze collega’s van St.-Gregorius te Gentbrugge.

Onze school biedt buitengewoon onderwijs aan 4 onderscheiden doelgroepen

en dit op 2 vestigingsplaatsen.


"We kunnen niet van elk kind een ster maken,

maar kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren!"


     

 

                       


 


 

 

 


Als team van het Bulo St.-jozef, op onze beide vestigingsplaatsen, staan wij achter volgende belangrijke uitgangspunten, die onze werking vorm geven:

 

Als basisfundament streven we zowel sociale en functionele vaardigheden als kennisvaardigheden na, met verschillende klemtonen al naargelang het type onderricht dat wij aanbieden.  Dit doen we met een christelijke grondslag, ingebed in de organisatie van de Broeders van Liefde.  Op die manier willen we streven naar sociale integratie en maximale zelfstandigheid als finale doelstelling.

 

We hechten belang aan het werken aan ontwikkeling van zelfvertrouwen, weerbaarheid, veerkracht, het leren omgaan met verandering en aanbrengen van waarden en normen.

 

Leren samen spelen en opkomen tegen pestgedrag dragen wij hoog in ons vaandel.  We werken aan een veilige en geborgen sfeer op onze school, met alle begeleiders voor alle kinderen, om het even in welke onderwijsvorm.

 

Voor de ontwikkeling van vaardigheden, vertrekken wij vanuit de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen buitengewoon onderwijs type 1,2 en 3 voorgeschreven vanuit het departement onderwijs.

 

Om voorafgaande zaken maximaal pogen te realiseren, staan wij achter volgende uitgangspunten:

1. Handelingsgerichte diagnose, met zo intensief mogelijke communicatie met ouders en begeleiders

2. Vertrekkend vanuit de visie van OGW( ontwikkelingsgericht werken ) inzetten op de zorgbehoeften en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

3. Geven van maximale ontwikkelingskansen, met het individuele handelingsplan (IHP) als vertrekpunt en omkaderd met de nodige ZORG en vanuit een gedragen GOK werking (Gelijke Onderwijs Kansen)

4. Inleven in de interesse en de leefwereld van de kinderen

5. Aanbieden van een uitdagend programma, vanuit een uniform groepswerkplan (GWP) en met klasdoorbrekende activiteiten

6. Creëren van een krachtige leer- en leefomgeving, met een structurele opvolging van vorderingen

7. Geven van specifieke aandacht waar nodig, met ondersteuning van specifieke therapieën zowel binnen als buiten de klasgroep


De klemtonen per type onderwijs vertalen zich als volgt:

Doelgroep Type Basisaanbod :De Zon

Ebergiste De Deynestraat 1 - 9000 Gent

- bevestigen in eigen kunnen en ontdekken van eigen mogelijkheden , opkrikken van het zelfbeeld

- aanbod met aangepaste werkvormen en aangepast tempo

- inzetten op functioneel werken kan een opening betekenen om onze kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid uit te dagen om vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes aan te leren die ze nodig hebben naar maatschappelijke integratie.

Doelgroep Type 2 :De Regenboog

Ebergiste De Deynestraat 1 - 9000 Gent

Stropkaai 38 - 9000 Gent

- doorgedreven individuele aanpak

- veel aandacht voor persoonlijke veiligheid

- Kennisoverdracht en functioneel werken staan voortdurend met elkaar in interactie, in alle activiteiten zijn beide steeds aanwezig en lopen ze in elkaar over, in welke verhouding hangt af van de activiteit en van het individuele kind.

Doelgroep Type 3 :Het Vuurwerk

Ebergiste De Deynestraat 1 - 9000 Gent

- klemtoon op aandacht voor sociaal en emotioneel functioneren in het belang van  maatsschappelijke redzaamheid en integratie.

- Hanteren van denkkader  Dösen en schaal voor emotionele ontwikkeling ( SEO –R)  voor kdn waar het emotionele welbevinden ernstig verstoord is om tot beter inzicht te komen in gedrag… en aanpak en begeleiding van het kind te optimaliseren.

- Gebruik Kijkwijzer SEO (gebaseerd op het service document) waar onderscheid gemaakt wordt  tss volgende drie deeldomeinen :

Dynamisch-affectieve ontwikkeling

Sociale cognitie

Sociale vaardigheden en competenties

- sterk gestructureerde en herstelgerichte aanpak,gericht op verhogen van basisveiligheid en vertrouwen

- Vanuit verbondenheid en betrokkenheid het ontwikkelen van competenties ( ik ben iets waard / ik kan iets ) trachten te realiseren.

Doelgroep Type 9 :De Horizon

Ebergiste De Deynestraat 1 - 9000 Gent

- prikkelarme, zeer gestructureerde werking

- evenwicht tussen gekende veiligheid (vaste structuur, voorspelbaarheid) en verruiming van leefwereld

- inzetten op versterken van de executieve functies ( waarnemen, aandacht, geheugen, transfer en hanteren van tijd en ruimte)

- Toepassen van het geleerde in verschillende en nieuwe situaties ( transfer )

Rugzak met vaardigheden


1. Sociale vaardigheden

Uitgangspunten / methodiek

2. Kennisvaardigheden


samenleven met Christelijke grondslag


zelfvertrouwen


weerbaarheid / veerkracht


samen spelen


omgaan met verandering


werken aan waarden en normen

diagnose Handelingsgericht


maximale kansen


kindvriendelijkheid


zorgen voor uitdagend programma


empatisch denken


creëren van een krachtige leer- en leefomgeving


specifieke aandacht

werken aan schoolse basisvaardigheden


aangepast tempo


functioneel


=> vertrekkend vanuit ontwikkelingsdoelen


Algemene doelstelling

Werken aan sociale integratie / zelfstandigheid