MOS SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef afdeling Stropkaai


M.O.S

(milieuzorg op school)

       Onze school is sedert een aantal jaren in het MOS-project gestapt.

MOS = Milieuzorg Op School

Dit betekent dat wij gedurende het hele schooljaar werken aan thema’s zoals afval, energie, natuur, verkeer, water,...

Deze thema’s worden uitgewerkt in de klas, in de school, naar de directie en de medewerkers toe en ook naar de ouders.

Regelmatig wordt van hen via een nieuwsbrief ook een inspanning gevraagd om mee te werken bv om op een vaste dag in de week een stuk fruit mee te geven in plaats van een koek, om boterhammen in een brooddoos te verpakken,...


In de voorbije jaren behaalden we reeds de drie logo’s voor milieuzorg op school, dit betekent dat we nu een eco-school zijn.

We behaalden dit jaar voor de tweede keer de Groene Vlag, dat wil zeggen dat we blijvend aan milieuzorg werken op onze school !


Natuur op school :

-willen de schoolomgeving groen maken, aantrekkelijk voor de kinderen maar ook educatief bruikbaar in de lessen.

-We willen de kinderen van de functionele klassen nauw betrekken bij het onderhoud van de groene hoekjes, het planten en oogsten en het verwerken van groenten en fruit in de kookactiviteiten (binnen de functionele activiteiten), het verzorgen van de kippen (de middenbouw en autiklassen) en bij de zwakkere kinderen het op een rustige en veilige manier van de natuur genieten stimuleren.

-We trekken met kinderen regelmatig de natuur in, waar zij gerichte opdrachten krijgen.


Afval :

-we blijven het sorteren van afval in alle klassen stimuleren, door het gebruik van de kleine afvalbakjes en door het dagelijks inoefenen van juist sorteren

-de leerlingen van de functionele klassen maken twee maal per week de kleine afvalbakjes leeg in de containers, ze zetten ook onder begeleiding de containers op straat en weer terug op de ophaaldagen

-binnen de huishoudelijke activiteiten worden de speelplaats en de paadjes rond de school wekelijks schoongemaakt en al het afval wordt gesorteerd in de containers

-info wordt zoveel mogelijk digitaal doorgestuurd om het papierverbruik te verminderen


Energie :

-in het kader van “voldoende bewegen” voorzien we  elke dinsdag na een vakantie een bewegingsnamiddag voor alle klassen

-we willen de kinderen en de medewerkers stimuleren om zuinig om te gaan met energie : lichten uitdoen, computer afzetten, radio niet op standby laten staan, de knoppen van de verwarming niet altijd openzetten,… - hierbij maken we gebruik van de affiches van “doe de klik” van uitgeverij Averbode

-we organiseren een campagne om het kopiëren en printen door de medewerkers te beperken

-bij de vervanging van elektrische toestellen wordt er rekening gehouden met de energiezuinigheid


Verkeer :

-bevorderen van veilig verkeer binnen de campus via sensibiliseringscampagnes naar de ouders, buschauffeurs, medewerkers,...

-aanleren van de belangrijkste verkeersregels

-oefenen in de praktijk tijdens het wekelijkse winkelmoment (te voet) en tijdens fietstochten


Communicatie en integratie :

-we proberen meer mensen te betrekken bij de georganiseerde MOS-activiteiten (poetsvrouw, middagbegeleiding, ouders)

-we zetten foto’s van de MOS-activiteiten op de website van de school (www.bulo-sj.be)

-op het schoolfeest maken we een standje met foto’s van de MOS-activiteiten

     

.


Leden :

de werkgroep MOS bestaat uit een vijftal leden : leerkrachten of therapeuten van de school, één van deze leden is tevens MOS-verantwoordelijke van de school.Vergaderingen

-de werkgroep MOS vergadert ongeveer één keer per maand, telkens op maandagmorgen van 8u45 tot 10u00, deze vergaderingen zijn vastgelegd in een jaarplanning die opgemaakt wordt voor het begin van het schooljaar - op het zelfde moment gaan nog andere werkgroepvergaderingen door in de school

-op elke personeelsvergadering (ongeveer om de maand) staat als vast puntje op de agenda “werkgroep MOS”, hierop wordt met alle personeelsleden besproken wat gerealiseerd is, wat de volgende actiepunten zijn, welke medewerking van hen verwacht wordt, iedereen brengt ideeën aan over hoe de verschillende klassen (er is een groot niveauverschil binnen de school) kunnen meewerken, iedereen krijgt ook de kans problemen/vragen naar nieuwe actiepunten aan te brengen


Communicatie

-van elke werkgroepvergadering is er een verslag voor alle medewerkers en directie

-van elke personeelsvergadering is er een verslag voor alle medewerkers en directie

-er zijn regelmatig infobrieven naar de ouders

-in het schoolkrantje (tweemaandelijks voor ouders en sympathisanten van de school) is er telkens een verslagje van de voorbije MOS-activiteiten

-op het schoolfeest worden de activiteiten van de MOS-werking getoond via foto’s en materiaal

-in de eetzaal/polyvalente ruimte hangt een MOS-bord met de concrete mededelingen rond de MOS-werking (klas verantwoordelijk voor de vuilniscontainers, moestuin, kippen,...) en actueel nieuws rond MOS

-de taakverdeling rond MOS (elke week is een klas/medewerker verantwoordelijk) wordt elke week vermeld op het mededelingenblad voor de medewerkers van de school

-de foto’s van de MOS-activiteiten worden op de website van de school gezet


Wat houdt het M.O.S project in?

Hoe doen wij aan Milieuzorg Op School?

Hoe verloopt de organisatie van onze MOS-werkgroep?